תנאיי טיולים מאורגנים

   במחיר הטיול אנו כוללים:
טיסות:
כרטיסי הטיסה בתעריף קבוצתי לפי המסלול (יציאה וחזרה עם הקבוצה) וטיסות פנימיות לפי תכנית הטיול. בכל מקרה, יציאה ו/או חזרה בטיסה אחרת (שלא עם הקבוצה) תהיה כרוכה בתשלום נוסף. המעוניינים לצאת בטיסה שונה ממסלול הטיסה של הטיול
מסים והיטלים:
מחיר הטיול כולל את מסי הנמל בארץ ובארצות הטיול כפי שהיו ידועים בעת הוצאת חוברת זו.
בכל היטל או מס נוסף שיוטלו לאחר הוצאת החוברת – יחויבו המטיילים.
אכסון:
דרגת בתי מלון בהתאם למפורט בכל טיול, הלינה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים. אלא אם צוין אחרת בפירוט התכנית. במספר ערים קיים קושי להשיג חדר ליחיד. אין החברה מתחייבת להשיג חדרים אלו גם אם הובטח ושולם בעדם ע"י המטייל. במקרה כזה, יהיה החזר כספי בהתאם. נוהל הכניסה והיציאה בבתי המלון הינו על פי הכללים המקובלים בעולם והם – קליטה לא לפני 14:30 ועזיבה עד השעה 10:30. דירוג בתי המלון על ידי רשות מוסמכת במדינת היעד יהווה ראיה לקיום התחייבותה של החברה בנוגע לרמת בתי המלון בטיול. בשיא העונה ובתקופת חגים ופסטיבלים ייתכנו לינות מחוץ למרכזי הערים הראשיות.
כלכלה:
כמפורט בתכנית כל טיול.
תחבורה:
רכב מיוחד לתיירים או אמצעי תחבורה אחר, אם צוין בתכנית הטיול. אין אנו מתחייבים לספק למטיילים תחבורה בזמנים שאינם חלק אינטגרלי של הסיור, לרבות ביציאה לבילויים בערבים שלא על פי התכנית. תחבורה שתסופק לבקשת המטיילים מחוץ למסגרת התכנית, תהיה על חשבונם.
סיורים והסעות:
כניסה לאתרים ולשמורות, כמפורט בכל תכנית בנפרד.
העברות משדות תעופה בחו"ל ואליהם. מטיילים המצטרפים או הנפרדים מהקבוצה במועד שונה מתוכנית הטיול שפורסמה אינם זכאים להסעות ו/או להחזר כלשהו.
מטען:
העברת מטען המטייל בתנאי שמשקלו לא יעלה על 20 ק"ג.
הדרכה:
מדריך מצוות החברה. מדריכים מקומיים באתרים הרלוונטיים כנדרש ע"פ חוקי המדינה.
תשר:
התשר לנותני השירותים כלול במחיר (מלבד תשר למדריך)  .
במחיר הטיול איננו כוללים:
דרכון ואשרות:
דמי הוצאת / הארכת דרכון, דמי אשרות כניסה וטיפול באם יש כאלו.
ארוחות:
כל ארוחה שאינה מצוינת בסעיף כלכלה.
ביטוחים:
ביטוח נסיעות – אישי, רפואי ומטען, אנו מחייבים כל נוסע לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה.
בילויים וסיורים בזמן החופשי:
כל סיור או בילוי שאינם מפורטים בתוכנית.
מידע כללי
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, לאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת.במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב שירותים אלה אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זאת בחשבון. אנא קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרויות עם הארצות בהן אנו מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך במקביל נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתוכנית.
תנאי הרשמה:
עצם הירשמותו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בחוברת זו, בדף המידע ובמחירון.
טיסות:
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות אשר יבוצעו ע"י חברת התעופה, או שינוי בחברת התעופה, יביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע"י המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה מאוד.
גודל והרכב הקבוצה:
ביצוע הטיולים מותנה בהרשמה של 20 מטיילים לפחות בכל טיול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאת הטיול, באם לא ירשמו עד אותו מועד 20 מטיילים לפחות, ואלה שילמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה זה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בערכים דולרים, באותו שער לפי חישוב סכום הכסף שהתקבל, אך לא תהיה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול.
דרכון ואשרות:
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות. הוצאת / הארכת דרכון הינו באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן במשרדנו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא את האשרה, לגבי כל תוכנית. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות המטוילות אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
סירוב להירשם:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו היחיד והמוחלט של מדריך בטיול. במקרה של הפסקת ההשתתפות כאמור, יוחזר למטייל  החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד מועד הפסקת ההשתתפות, אלא אם כן תחוייב החברה בעלויות כלשהן.
מספר ימי הטיול:
מספר ימי הטיול כולל את יום העזיבה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתוכנית וכיוצ"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו, כי אם בהתייחס לעלות בפועל שנוספה או הופחתה לחברה עקב השינוי.
תנאי התשלום:
מפורטים בדף ההרשמה.
דמי ביטול: במקרה של ביטול ע"י הנוסע
טיולים מאורגנים כנפי משק בלבד לאחר תחולת חוק הגנת הצרכן. ביטול עד 45 ימי עבודה לפני יום היציאה לטיול 20% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 44 ימי עבודה ל-30 ימי עבודה לפני יום היציאה לטיול 35% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 29 ימי עבודה ל-14 ימי עבודה לפני יום היציאה לטיול 60% ממחיר ההזמנה. ביטול בין 13 ימי עבודה ל-7 ימי עבודה לפני יום היציאה לטיול 80% ממחיר ההזמנה. ביטול עד שישה ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול 100%.
 
כל ביטול חייב להיעשות בהודעה בכתב. תאריך הביטול הקובע יהיה יום קבלת מכתב  הביטול לרבות בפקס  במשרדי החברה.
דמי ביטול לטיולי רוסיה רשומים בדף נפרד, הנמסר לנרשמים.
ימי עבודה – כל אחד מהימים א – ה שאינו חג או ערב חג.
שינוי במחירים:
מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות וממחיר שירותי קרקע, נכון ליום פרסום המחירון. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות חברות התעופה, נכון לתאריך הנ"ל. מחירי סידורי הקרקע מבוסס בין היתר על  שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקאי. במקרה ותהיה התייקרות במחיר הטיסות או שינוי של שערי החליפין לעומת הדולר. במקרה ויהיו שינויים בתוכנית בגלל גורמי תעופה, או גורמים אחרים מקומיים שלא בשליטתנו ועקב כך תהיה התייקרות בעלות הטיול, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול והטיסות בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל.
חדר ליחיד:
נרשם בודד שאינו מעוניין בחדר ליחיד, יעשה מצדנו מאמץ לשבצו בחדר עם נרשם/ת נוסף/ת. במידה ולא יעלה בידינו, יחויב המטייל בתוספת לחדר יחיד.
מטייל שנרשם כבודד והינו מעשן, ואשר לחדרו יצורף מטייל שנרשם ואינו מעשן, מתחייב להימנע מעישון בחדרי המלון בכל מהלך הטיול, ובאם יסרב מראש ובעת ההרשמה, לשיבוץ כאמור – יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר.
 
עישון:
בזמן הנסיעה לא יותר העישון. יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים.
חילוקי דעות: תחום שיפוט
הואיל ומרכז פעילותה של כנפי משק הוא בתל אביב, מוסכם בזאת כי כל מקרה של סכסוך, מחלוקת או טענה שיהיו למי מן הצדדים האחד כלפי השני, תהיה לבית משפט בת"א יפו סמכות ייחודית לדון בעניין.
 
 


טיול מהנה